Love for Nakskov Tennisklub

§1

Klubbens navn er Nakskov Tennisklub. Klubben skal være tilsluttet Sjællands Tennis Union under

Dansk Tennis Forbund. Klubbens hjemsted er Nakskov.

§2

Klubbens formål er at fremme interessen for tennisporten og give dens medlemmer lejlighed til      udøvelsen af denne sport.

§3

Klubbens medlemmer kan være:

  1. Aktive seniorer
  2. Aktive ungdomsspillere (op til og med U 18-spillere ifølge DFT´s regler, dvs. spillere må ikke være fyldt 18 d. 1. januar)
  3. Passive.

§4

Kontingenter og betalingsterminer fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.

§5

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden, for medlemmer kan udøve sin spilleret (se også § 7). Et medlem, der er i kontingentrestance, kan af bestyrelsen ekskluderes med mindst 8 dages varsel. Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

§6

Medlemskab er bindende, indtil skriftlig udmeldelse sker til formanden eller kassereren med en måneds varsel.

§7

Bestyrelsen kan udelukke et medlem i følgende tilfælde:

  1. Ved kontingentrestance.
  2. Når et medlem efter gentagende advarsler viser forsat dårlig opførsel.

Udelukkelsen skal meddeles Nakskov Sportsråd samt Sjællands Tennis Union, der på Nakskov Tennisklubs opfordring kan lade udelukkelsen gå videre til Dansk Tennis Forbund.

Pågældende medlem har dog ret til at indanke afgørelsen ved førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen udarbejder et ordens-og spilleregler, som det påhviler medlemmerne at overholde.

§8

Den øverste myndighed i klubbens anliggende har generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal, med følgende undtagelser:

  1. Til beslutning om ændring i love kræves, at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.
  2. Til beslutning om klubbens ophævelse kræves, at mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer er mødt på generalforsamlingen, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de der afgivne stemmer

Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ekstraordinær med ti dages varsel, og denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af mødte stemmer ved almindelig stemmeflerhed.

Indsigelse imod en generalforsamlings gyldighed skal fremsættes, før forhandlingerne har tages deres begyndelse

§9

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og skal indvarsles med mindst 10 dages varsel ved skriftlig meddelelse eller ved bekendtgørelse i de lokale dagblade.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

På dagsorden for den ordinære generalforsamling skal behandles følgende:

1.             Valg af dirigent.

2.             Beretning om klubbens virksomhed.

3.             Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4.             Behandling af indkomne forslag.

5.             Valg af bestyrelse:

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  2. Valg af op til 3 suppleanter.

6.             Valg af 2 revisorer.

7.             Eventuelt

§10

Stemmeret på generalforsamlingen har aktive og passive medlemmer over 15 år. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år. Børn der er medlemmer, kan være repræsenteret ved deres forældre i foreningens demokratiske struktur, da foreningen har aktiviteter for børn og unge. Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er mødt, med mindre andet udtrykkeligt er vedtaget for enkelte tilfælde i lovene. Beslutningen sker ved simpelt stemmeflertal, dog kræves der kvalificeret flertal for ændring af lovene samt for beslutning om klubbens opløsning jvf. §8.

Opstår der i sager, der ikke kræver vedtagelse med kvalificeret flertal, stemmelighed, bortfalder forslaget. Ved personvalg, hvor der forekommer stemmelighed, afgøres valget ved omvalg mellem de personer, der har opnået samme højeste stemmetal.

§11

Samtlige afstemninger kan forgå ved håndsoprækning. Dog kan bestyrelsen, mindst 5 stemmeberettiget medlemmer eller dirigenten forlange, at en afstemning skal foretages skriftlig (hemmelig). En sådan skriftlig afstemning skal dog altid foregå ved personvalg, hvis der er forslået flere personer, end der skal vælges.

§12

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at tre medlemmer afgår i ulige år og fire medlemmer i lige år.

Genvalg kan finde sted.

Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen for at udfylde en i valgperioden opslået ledig plads, skal denne dog på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen leder klubben og disponerer over dennes midler, med ansvar over for generalforsamlingen. Den daglige drift varetages af kassereren alene, og denne kan disponere alene via netbank. Ved beløb over kr. 25.000,00 skal betaling godkendes af kasserer i forening med formand eller næstformand. Hvis kasserer og formand er samboende eller i familie skal det altid godkendes af kasserer og næstformand i forening. Såfremt kasserer, formand og næstformand har familiemæssige relationer, skal et 4. bestyrelsesmedlem også godkende betalingen. Godkendelse sker med underskrift på faktura/regning.

Formand og næstformand skal have se adgang til netbank.

Ved optagelse resp. omlægning af lån skal den samlede bestyrelse tiltræde dette.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og bane- og halinspektør

§13

Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december.

Der skal hvert år afskrives resp. Nedskrives på bygninger o/eller maskiner med mindst et beløb der svarer til året afdrag på lån.

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen.

Revisorer skal, når de vælges, være fyldt 20 år.

Revisorerne skal hvert år i 1. kvartal gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede

Driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning af bestyrelsen og revisorer. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskabet og beholdninger.

§14

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 10 dages varsel af bestyrelsen, og denne er pligtig til at sammenkalde en sådan, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender motiveret krav herom.

Den ekstra ordinære generalforsamling er underkastet de samme regler som den ordinære.

§15

I tilfælde af klubbens opløsning skal dens eventuelle formue skænkes til dansk idræt, især tennis, hvorom generalforsamlingen træffer bestemmelse.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 09.04.1947 og ændret den 12.04.1973, den 13.04.1978, den 14.03.1994, den 19.03.2001, den 28.03.2007, den 10.03.1020, den 27.02.2014, samt den 20.06.2017

 

Adresse Inden- og udendørsbaner samt klubhus: Bregnevej 53, DK-4900  Nakskov. Email: nt@nakskovtennisklub.dk

Bankoplysninger: Lollands Bank, reg. nr. 6520 Konto 0552746

Nyheder

Sponsorer